ΟΛΟΙΜΑΖΙ ΟΛΟΙΟΝΤΑΜΑ • ВСЕ ВМЕСТЕ • ΠΑΝΤΑΜΑΖΙ ΠΑΝΤΑΟΝΤΑΜΑ • ВСЕГДА ВМЕСТЕ • ΟΛΟΙΜΑΖΙ ΟΛΟΙΟΝΤΑΜΑ • ВСЕ ВМЕСТЕ • ΠΑΝΤΑΜΑΖΙ ΠΑΝΤΑΟΝΤΑΜΑ

Членство в клубе

Уважаемые соотечественники!

Членство в клубе является почетно, предполагает большую ответственность и патриотизм.
Прежде чем вступить в клуб обдумайте свой шаг.
Если вы патриот, если вы активный и деятельный человек, если вы на самом деле хотите поддерживать греческий национальный дух, культуру, историю, православную веру и будущее своих детей, то милости просим в наши дружные ряды.

Условия вступления в члены клуба:
- Членом клуба может быть любое лицо греческого происхождения, возраст которого старше 24 года
- Заявитель должен иметь рекомендации двух членов клуба
- Заявление кандидата
- Анкета кандидата
- Прием кандидата в члены клуба рассматривается на совете клуба
- Членство в клубе предполагает ежемесячные членские взносы
- Член клуба обязан вести активную работу в деятельности клуба

Выход или исключение из членов клуба:
- Член клуба, имеет право выйти из состава клуба написав заявление о добровольном уходе выполнив все обязательства перед клубом.
- Член клуба может быть исключен решением совета клуба

 

Αγαπητοί συμπατριώτες !

Η συμμετοχή στην ομάδα είναι τιμή , απαιτει μεγαλη ευθύνη και πατριωτισμό .
Πριν γραφτείτε στην λέσχη,σκεφτείτε καλά το βήμα σας .
Εάν είστε πατριώτης , αν είστε ένας δραστήριος και ενεργητικός άνθρωπος , εάν θέλετε πραγματικά να στηρίξετε το Ελληνικό Εθνικό πνεύμα , τον πολιτισμό , την ιστορία , την ορθόδοξη πίστη και το μέλλον των παιδιών σας , τότε είστε ευπρόσδεκτοι στις φιλικές τάξεις μας .

Οι απαιτήσεις για την είσοδο στην λέσχη :
- Ένα μέλος της λέσχης μπορεί να είναι οποιοδήποτε άτομο ελληνικής καταγωγής , η ηλικία να είναι μεγαλυτερη από ’24
- Ο αιτών πρέπει να προταθεί από δύο μέλη της λέσχης
- Δήλωση του υποψηφίου
- Προσόντα
- Η αποδοχή ενός υποψηφίου για ένταξη στην λέσχη θεωρείται από το διοικητικό συμβούλιο της λέσχης
- Η συμμετοχή στην ομάδα απαιτεί μια μηνιαία συνδρομή μέλους
- Ένα μέλος της λέσχης πρέπει να εργάζεται  ενεργά στις δραστηριότητες της λέσχης

Ανάκληση ή απέλαση των μελών της λέσχης :
- Μέλος της Λέσχης έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από την έγγραφη ειδοποίωντας την λέσχη για την εθελουσία εξόδο του,αφού εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις προς την λέσχη .
- Μέλος της λέσχης μπορεί να απελαθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της λέσχης